បដ្ឋានាលិខិត សូមបង្កើតរង្វាន់ណូបែល (Nobel) ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពផ្លាស់ ប្ដូរអាកាសធាតុ នាពិភពលោកយើង ។

នៅខែតុលា២០១៨ អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចេញផ្សាយ សេចក្ដីរាយការណ៏ ពិសេសស្ដី អំពីភេរវសញ្ញាបង្ហាញ ពី ហេតុផល ដ៏គួរឧ្យភិតភ័យ ដែលនឹងកើតឡើង ដោយ សារ ភាព ផ្លាស់ប្ដូរ អាកាសធាតុ ពិភពលោកយើង ។ ប៉ុន្ដែសេចក្ដីរាយការណ៏នេះ មិនអាច ឧ្យ យើង ចាប់ភ្លឹកបាន ព្រោះ ពត៌មានផ្សេងៗទៀតមកគ្រប តណ្ដប់បន្ថយ នូវការ ភ្ញាក់ផ្អើលនេះ ។

ក្នុងរយៈសប្ដាហ៍ ដែលសេចក្ដី រាយការណ៏ នៃអ.ស.ប. ខាងលើនេះ បានចេញផ្សាយ , ការប្រកាស រង្វាន់ ណូបែល សំរាប់ឆ្នាំនេះ ក៏បានចេញផ្សាយដែរ ។

ឧត្តមឆន្ទៈ នៃ លោក អាល់ហ្រែ្វដណូបែល (Alfred NOBEL) គឺចង់ជូនរង្វាន់ ទៅ គំរោងការណ៍ ណាមូយ ដែលហុចផលប្រយោជន៏ ដ៏មហិមា ជូនមនុស្សជាតិ ។

យើងជឿ ជាក់ច្បាស់ថា គ្មានអ្វី ប្រសើរជាង ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអ្វីមួយដែល គំរាមកំហែង ការលូតលាស់ នៃ ដែនដីមនុស្សជាតិ ។

ហេតុនេះហើយ ទើបយើង បានរៀបចំ បដ្ឋនាលិខិត នេះ ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាមូលនិធិ រង្វាន់ណូបែល សូមឧ្យបង្កើតរង្វាន់ថ្មី មួយទឿត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹង ភាពផ្លាស់ប្ដូរ អាកាសធាតុ នាពិភពលោកយើង ។

ដើម្បីទទួល ពត៏មាន ពីការរៀបចំ និងជ្រើសរើសរង្វាន់ ៖ www.climatechangenobelprice.org

សូមតាមដានយើង តាម Twitter@NobelPetition ឬចូលចិត្តយើង តាម Facebook ដើម្បីទាក់ទង ៖ climatechangenobelprize@gmail.com

សូមអរគុណ